Eksport i montaż Mobilnej Oczyszczalni Ścieków P100 do Kanady

 

 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w PieniężnieZakres realizacji obejmuje roboty budowlano-montażowe związane z rozbudową stacji uzdatniania wody połoŜonej w Pieniężnie przy ul. Lidzbarskiej 10 polegające na:- budowie budynku stacji z pełną infrastrukturą
– budowie 2-ch zbiorników retencyjnych 2 x V = 150m3
– budowie podziemnego odstojnika popłuczyn z przyłączem
– budowie rurociągów 160 doprowadzającej wodę ze studni
– budowę drogi dojazdowej do studni nr 4
– budowie sieci kanalizacji deszczowej
– przebudowie istniejącej sieci energetycznej

w tym:

a) Roboty budowlane
– roboty rozbiórkowe;
– budowa budynku SUW o wydajności Qśr = 800m3/dn (wraz z wymianą gruntów);
– budowa fundamentów pod zbiorniki retencyjne i osadnik popłuczyn;
– przebudowa wyjazdów na ul. Lidzbarską;
– budowa dróg i placów na terenie SUW z kostki betonowej gr. 8cm;
– budowa drogi z płyt betonowych do studni głębinowej;
– budowa ogrodzenia;
– zieleń (trawniki);

b) Roboty sanitarne
– zakup i montaż urządzeń technologicznych w budynku SUW;
– dostawa i montaż zbiorników retencyjnych i osadnika popłuczyn;
– przyłącze wodociągowe (podłączenie studni głębinowych);
– przyłącze kanalizacji sanitarnej;
– przyłącze kanalizacji deszczowej;
– przyłącze kanalizacji technologicznej;

c) Roboty elektryczne
– przebudowa sieci energetycznej: wymiana linii napowietrznej nn oraz oświetleniowej na kablowe ze stacji T – 1519 do słupa poza działką, zmiana trasy istniejących linii kablowych nn relacji „T-1519 – ZK1902’ oraz „ZK1902-ZK1903” polegająca na częściowym przełożeniu kabla i zrobieniu wstawki do projektowanego złącza ZR, posadowienie i podłączenie nowego złącza kablowo pomiarowego ZK-P;
– wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ do budynku SUW oraz do rozdzielni w